ŘÁD TENISOVÉ ŠKOLY TALLENT

 1. Účastníkem kurzů tenisové školy Tallent (dále jen TŠT) se stává žák(yně) vyplněním a odesláním závazné přihlášky TŠT příslušným rodičem a  uhrazením zálohy 1 500 Kč. Ceny kurzu jsou uvedené v ceníku na webu a platí vždy na jedno pololetí.
 2. Účastník kurzů, který nemá odevzdanou přihlášku a uhrazené školné do termínu splatnosti (zálohově na příslušné pololetí dopředu) je považován z naší strany za žáka, který se provinil proti řádu TŠT, a tudíž ho lze vyloučit (korektní ukončení členství v TŠT z Vaší strany viz bod 9a z tohoto řádu), a jeho místo bude nabídnuto čekajícím náhradníkům. Takovému žákovi nebude počínaje třetí hodinou nového pololetí umožněn přístup na trénink.
 3. Účastník kurzů, musí mít vlastní tenisovou raketu (nebo si ji Zdarma zapůjčí v TŠT), vhodné oblečení a obutí.
 4. Účastník kurzů navštěvuje pravidelně a včas tréninky.
 5. Účastník kurzů dodržuje na trénincích i jiných akcích TŠT kázeň a pokyny trenérů.
 6. Každý jedinec navštěvující TŠT musí být úrazově pojištěn. Za úrazy, ke kterým může během tréninku, i když u tenisu jen ojediněle dojít, nenese TŠT žádnou zodpovědnost. 
 7. Za odložené věci v šatnách neručíme. Cennosti (mobil. telefony, šperky apod.) dávejte do úschovy trenérovi, popř. berte s sebou do TV, do haly nebo na kurt.
 8. Účastník kurzů při omluvené neúčasti delší než 2 týdny vcelku (= 4×, omluvená nemoc, škola v přírodě) má po domluvě s trenérem právo na nahrazení zameškaných hodin v jiné tréninkové skupině příslušného střediska, popř. v jiném tréninkovém středisku v současně probíhajícím či následujícím pololetí. Zálohy, kurzovné, ani členské poplatky i při dlouhodobé neúčasti nevracíme. Odeslané přihlášky jsou závazné.
 9. Účastník kurzů přestává být žák, žákyně : a) pouze písemným odhlášením rodičů, b) dlouhodobou neomluvenou neúčastí, c) nedodržováním řádu TŠT.
 10. Jestliže deštivé počasí neumožní konání tréninku venku a středisko nedovoluje možnost tréninku v tělocvičně, postupuje se takto: a) při první „deštivé“ hodině se koná hodina teorie b) propršelo-li dvě a více hodin, tréninky odpadají a budou nahrazeny v turnajovém týdnu nebo jiném vhodném termínu. O konání tréninku rozhoduje trenér.
 11. TŠT si vyhrazuje právo zrušit kurz, pokud nebudou splněny podmínky nutné pro vytvoření skupiny.
 12. V případě zrušení kurzu, má účastník kursu možnost se zapsat do podobného kurzu, nebo požadovat vrácení peněz.
 13. TŠT si vyhrazuje právo změnit vyučujícího kurzu, pokud to vyžadují potřeby TŠT.
 14. TŠT si vyhrazuje možnost změny kategorie, času a místa konání tréninkových jednotek.
 15. Netrénujeme v době prázdnin, svátků a ředitelského volna (ředitelská volna nahrazujeme). Termíny prázdnin se vztahují k místu konání tréninků, nikoli bydliště. Rovněž v turnajové týdny tréninky neprobíhají.
 16. TŠT si vyhrazuje právo použít fotografie z tréninků k případným propagačním účelům své činnosti.
 17. Vyloučení žáka za nevhodné chování a) šikana, urážky b)soustavné narušování hodiny, nerespektování pokynů trenéra, čímž dochází k znehodnocování kurzu ostatním platícím spoluhráčům. Následovat bude napomenutí trenéra, písemné napomenutí a poté pokud nedojde k nápravě, vyloučení žáka bez kompenzace.  
 18. Souhlasím se zpracováním osobních údajů – děkujeme za pochopení.

Přejeme vydařený trénink a hodně radosti i úspěchů při hře, Vaše TŠ Tallent.